Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Decyzje wydane przez ubezpieczycieli nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami osoby ubezpieczonej. Czasami dochodzi do sytuacji, w której odwołanie się od wydanego postanowienia jest niewątpliwe niezbędne. Zwiększy się wówczas szansa na uzyskanie zadowalającego werdyktu. Tylko jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Kiedy warto napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty z polisy bądź zaniża przysługującą ubezpieczonemu kwotę ubezpieczenia, warto napisać odwołanie od wydanej przez niego decyzji. Stanowi to sposób na uniknięcie wejścia na ścieżkę sądową – po warunkiem ostatecznego dojścia do porozumienia z ubezpieczycielem. Sprawa powinna zostać skierowana do właściwego sądu dopiero wtedy, kiedy ubezpieczony spotka się z kolejną odmową pozytywnego rozpatrzenia jego roszczeń.

By jednak złożyć takie odwołanie, należy być pewnym, że istnieją ku temu solidne podstawy. Ubezpieczony powinien ustalić, czy rzeczywiście przysługuje mu odszkodowanie i w jakiej wysokości. Jednocześnie konieczne jest sprawdzenie, czy dane zdarzenie będące podstawą do ubiegania się o otrzymanie odszkodowania nie stanowi jednego z wyłączeń zawartych w regulaminie ubezpieczyciela.

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić ubezpieczenia lub zaniża jego wysokość?

Jeśli ubezpieczony jest pewny, że zasadnie planuje odwołać się od decyzji ubezpieczyciela, może on przejść do kolejnych kroków w celu uzyskania oczekiwanej wypłaty z polisy. W następnym etapie należy zgromadzić niezbędną dokumentację, która stanowić będzie materiał dowodowy w toku prowadzonej sprawy.

W przypadku szkód samochodowych podstawą do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela jest kosztorys naprawy pojazdu. Istotna w ich kontekście jest również niezależna opinia mechanika lub innego fachowca, który jest w stanie ocenić powstałe szkody. Pomocny może okazać się także wykaz cen części niezbędnych do naprawy pojazdu czy aktualny cennik zakładów naprawczych.

O czym jeszcze warto pamiętać, chcąc odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Ubezpieczony ma prawo do tego, by odwołać się od decyzji ubezpieczyciela do 3 lat od zdarzenia. Ubezpieczyciel natomiast może odpowiedzieć na odwołanie w ciągu 30 dni. W wybranych przypadkach przysługuje mu 60-dniowy termin wydania decyzji zwrotnej. Ma na to wpływ złożoność wszczętej sprawy.

W opisywanym dokumencie powinny znaleźć się dane osobowe pokrzywdzonego oraz dane towarzystwa ubezpieczeń, numer polisy i numer wydanej ubezpieczonemu decyzji. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela można złożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnie. Jeśli pomimo przedstawionych dowodów ubezpieczyciel wyda decyzję odmowną, ubezpieczony będzie mógł skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, mediacji, sądu polubownego bądź z sądu powszechnego.