Na jakiej podstawie ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Konsekwencją wypadków samochodowych może być nie tylko uszkodzenie pojazdu, ale i uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowanemu również należy się wówczas stosowane odszkodowanie. W jaki sposób ustalana jest wysokość takiego świadczenia? Okazuje się, że w tym przypadku wartości mogą się znacząco różnić. Warto wiedzieć, jak ustalana jest wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i jakie kwestie są brane pod uwagę podczas oceny doznanej krzywdy.

Jak ustalana jest wartość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

Ustalanie wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu zawsze odbywa się na podstawie analizy konkretnego przypadku, czynników indywidualnych i rozmiaru doznanej krzywdy. Tak naprawdę nie istnieją standardy, które wskazywałyby wytyczne, jakimi każdy ubezpieczyciel powinien się kierować, ustalając należne odszkodowanie.

Warto przy tym zdefiniować pojęcie uszczerbek na zdrowiu. Zasadniczo mowa tutaj przede wszystkim o takim naruszeniu sprawności organizmu, które prowadzi do upośledzenia czynności na określony czas lub na stałe. Trwały uszczerbek na zdrowiu stanowi podstawę do przyznania zadośćuczynienia, odszkodowania i renty. Ustalany jest on wówczas, gdy poszkodowany doznaje obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia.

Wysokość wypłaconego odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

W przypadku ubezpieczenia NNW, wysokość wypłaty jest uzależniona od określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, która z kolei ustalana jest po analizie uszczerbku na zdrowiu. Sama ocena wysokości uszczerbku dokonywana jest albo w drodze komisji medycznej z udziałem poszkodowanego, albo poprzez analizę jego dokumentacji medycznej. Co ważne, ubezpieczyciel nie ma obowiązku organizowania takiego badania, ale jeśli go zaplanuje, poszkodowany jest zobligowany do wzięcia w nim udziału.

Podczas badania poszkodowanego lekarz ocenia wpływ zdarzenia na stan zdrowia osoby poszkodowanej, a wielkość urazu wyrażana jest w procentowym uszczerbku na zdrowiu. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem sądowym zadośćuczynienie nie może być ustalone wyłącznie w ujęciu procentowym. Uszczerbek na zdrowiu to jeden z elementów wpływających na wysokość świadczenia, ale nie jest jedyną kwestią braną pod uwagę.

Czynniki brane pod uwagę przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia

Oprócz powyżej opisanych czynników podczas ustalania wysokości odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu uwzględnia się także czas trwania choroby, cierpień, leczenia i rehabilitacji. Oprócz tego pod uwagę brany jest wiek poszkodowanego, płeć, poczucie bezradności życiowej oraz niekorzystne rokowania na przyszłość. Odszkodowanie obejmuje wszelkie wydatki związane nie tylko z leczeniem, ale i przewozem chorego do szpitala czy na zabiegi, specjalną opiekę, pielęgnację itd.